Disclaimer

Artikel 1
Deze website wordt beheerd door International Card Services BV (ICS) te Diemen, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK-nummer 33200596. Door de website te gebruiken, wordt u gebonden aan deze disclaimer. ICS adviseert u dan ook om deze disclaimer aandachtig te lezen voordat u de website gebruikt. Indien u niet akkoord bent met deze disclaimer, mag u de website niet gebruiken.

Artikel 2
Deze voorwaarden kunnen door ICS te allen tijde worden gewijzigd. Elke aanpassing zal onmiddellijk op deze website worden gepubliceerd.

Artikel 3
De website en alle informatie die op deze website is geplaatst, is uitsluitend gericht op ingezetenen van Nederland. Deze website is niet bedoeld voor gebruikers die krachtens de regelgeving van het rechtssysteem waaraan hun gebruik van deze website is onderworpen, in strijd handelen met dat recht, indien zij de website bezoeken.

Artikel 4
Alle rechten waaronder, maar niet beperkt tot, alle intellectuele eigendomsrechten, ter zake de inhoud en de lay-out van deze website berusten bij ICS, haar licentie- en/of haar opdrachtgever(s). Publicatie van deze website houdt geenszins een goedkeuring of toestemming in om (delen van) deze website te verveelvoudigen of te openbaren, behoudens voor privé-gebruik.

Artikel 5
Hyperlinks naar deze website mogen slechts op een zodanige wijze worden gerealiseerd dat te allen tijde duidelijk is dat deze website wordt aangeboden door ICS en dat bij het publiek niet de indruk wordt gewekt dat de website van ICS door een ander dan ICS wordt aangeboden.

Artikel 6
ICS is gerechtigd in het kader van beheer en onderhoud de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen, dan wel de functionaliteit ervan te beperken, voor zover redelijkerwijs nodig.

Artikel 7
ICS betracht de uiterste zorg haar systemen te beveiligen tegen verlies van gegevens, onregelmatigheden en onrechtmatig gebruik door derden. ICS zal zich inspannen een zo groot mogelijke beschikbaarheid te bieden van de website. ICS geeft echter geen enkele garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de beschikbaarheid van de website, de aanwezigheid van fouten of gebreken, dan wel misbruik of onrechtmatig gebruik door derden.

Artikel 8
De informatie die ICS op deze website aanbiedt, is niet bedoeld als advies en kan ook niet als zodanig worden opgevat. De gegevens op deze website worden slechts ter informatie verstrekt en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 9
ICS is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van (al dan niet onjuiste) informatie die de bezoeker op de website aantreft.

Artikel 10
Op deze disclaimer is het Nederlandse recht van toepassing en geschillen ter zake van deze website en het gebruik daarvan kunnen uitsluitend aan de Nederlandse rechter worden voorgelegd.

Diemen, 2011